<link rel="stylesheet" href="/html4/css/skel.css" /> <link rel="stylesheet" href="/html4/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/html4/css/style-desktop.css" />
Home / Name Ideas

Shiba Inu Names

Shiba Inu dog names! Hundreds of names to choose from.


These male and female Shiba Inu names are the perfect match for any dog. Hundreds of creative and unique names for Shiba Inu s to choose from.

 • Hana
 • Sophie
 • Daiki
 • Genji
 • Kobe
 • Lucy
 • Zoe
 • Cody
 • Kuri
 • Miso
 • Stella
 • Aiko
 • Arya
 • Zen
 • Sushi
 • Rusty
 • Kaito
 • Dojo
 • Asami
 • Max
 • Michi
 • Mako
 • Kiki
 • Ichiro
 • Charlie
 • Shiro
 • Hanzo
 • Sheba
 • Yumi
 • Airi
 • Oscar
 • Lily
 • Cali
 • Kiko
 • Chloe
 • Nobu
 • Akiko
 • Haru
 • Jack
 • Goji
 • Benji
 • Meeko
 • Tomo
 • Lola
 • Bailey
 • Cleo
 • Mocha
 • Azuki
 • Bentley
 • Hiro
 • Tao
 • Mia
 • Harley
 • Koji
 • Eevee
 • Archer
 • Kiyomi
 • Kuma
 • Shadow
 • Aki
 • Ellie
 • Roxy
 • Kuro
 • Emi
 • Kenji
 • Copper
 • Nara
 • Sosuke
 • Nami
 • Haku
 • Gin
 • Jasper
 • Tadashi
 • Mochi
 • Dakota
 • Hinata
 • Pepper
 • Sumo
 • Tai
 • Natsu
 • Saki
 • Nico
 • Rei
 • Sora
 • Akuma
 • Kona
 • Kaiju
 • Hachi
 • Riley
 • Akamaru
 • Sasha
 • Ace
 • Ava
 • Suki
 • Nala
 • Kitana
 • Kiyoshi
 • Bella
 • Koda
 • Taro
 • Yoko
 • Okami
 • Coco
 • Hunter
 • Roscoe
 • Takeo
 • Yoshi
 • Dexter
 • Domo
 • Bonsai
 • Sake
 • Scout
 • Obi
 • Ninja
 • Lucky
 • Simba
 • Haruto
 • Toby
 • Kaia
 • Nori
 • Sadie
 • Kano
 • Sakura
 • Kaida
 • Maya
 • Kira
 • Teddy
 • Foxy
 • Prince
 • Naoki
 • Kyo
 • Yuki
 • Beau
 • Brandi
 • Marley
 • Miki
 • Kairi
 • Milo
 • Honey
 • Mei
 • Kai
 • Penny
 • Zoey
 • Oliver
 • Shiba
 • Jax
 • Akemi
 • Luna
 • Rocky
 • Samurai
 • Genki
 • Hitoshi
 • Korra
 • Shinobi
 • Ruki
 • Yogi
 • Kato
 • Momo
 • Ruby
 • Leo
 • Ginger
 • Toshi
 • Kody
 • Naru
 • Niko
 • Willow
 • Taz
 • Cooper
 • Takara
 • Apollo
 • Ryu
 • Akira
 • Jiro
 • Hiroshi
 • Sunny
 • Keiko
 • Bear
 • Bolt
 • Kumo
 • Buddy
 • Kiyo
 • Matsu
 • Gizmo
 • Tachi
 • Aspen
 • Sachi
 • Kenzo
 • Haruki
 • Kita
 • Ronin
 • Kiba
 • Chibi
 • Miko
 • Zeus
 • Taiko
 • Loki
 • Kitsune
 • Mika
 • Daisy
 • Goku